Các bài viết cũ

Thủ tục khai thuế môn bài năm 2014

   Thủ tục khai thuế môn bài năm 2014

 

         – Trình tự thực hiện: 

+  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tinh thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

– Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Qua hệ thống bưu chính.

+ Gửi bằng văn bản điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của CQT.

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

– Lệ phí (nếu có): Không

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+   Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

+   Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

+ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.